2451 222 750
Selu, Parbhani,
Maharashtra, India - 431503
e-mail:
info@nutansansthaselu.org

शिष्यवृत्तीधारक संख्या

१९९९ -२००० पासून आजतागायत जिल्हा यादीतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची संख्या

 

अ.क्र. शैक्षणिक वर्ष जिल्हा यादीतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची संख्या राज्य यादीतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची संख्या
०१ १९९९-२००० ०९  
०२ २०००-२००१ ०२  
०३ २००१-२००२ ११ ०२
०४ २००२-२००३  
०५ २००३-२००४ ०५  
०६ २००४-२००५ ०९ ०१
०७ २००५-२००६ ०८  
०८ २००६-२००७ ०६  
०९ २००७-२००८ ०२  
१० २००८-२००९ ०२  
११ २००९-२०१० ०४  
१२ २०१०-२०११ ११  
१३ २०११-१२ ०२  
१४ २०१२-१३ ०९ ०१
१५ २०१३-१४ ०६