2451 222 750
Selu, Parbhani,
Maharashtra, India - 431503
e-mail:
info@nutansansthaselu.org

Merit Students

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा औरंगाबाद विभाग गुणवत्ता धारक विद्यार्थी

अ. क्र. विद्यार्थ्यांचे नाव वर्ष गुणवत्ता यादीतील क्रमांक
शिरसकर किशन अण्णासाहेब १९५८ द्वितीय
बिनायके सुभाष मांगीलालजी १९६७ सहावा
मणियार सुरेश श्री कृष्णजी १९६८ प्रथम
मानवतकर अशोक वामनराव १९६९ सातवा
फंड नरहरी देवराव १९७० द्वितीय
मणियार राजेंद्र श्रीकृष्णजी १९७१ सहावा
परताणी सुभाष पुसारामजी १९७२ पाचवा
अग्रवाल पुरुषोत्तम सत्यनारायणजी १९७३ सहावा
मणियार सतीश श्रीकृष्णजी १९७४ आठवा
१०  कुलकर्णी रमेश पुरुषोत्तम १९७४ सोळावा
११ देशपांडे राजेश्वर विश्वनाथ १९७४ एकोणतिसावा
१२ कुलकर्णी एकनाथ नारायणराव १९७४ एकतिसावा
१३ देशमुख संजीव गोविंदराव १९७५ द्वितीय
१४ वैद्य राजेंद्र दत्तात्रय १९७५ पंचविसावा
१५ इनामदार प्रदीप प्रभाकरराव १९७५ अठ्ठाविसावा
१६ कोंडपल्ले उदय माणिकराव १९७६ प्रथम
१७ उमरखेडी गिरीशांत अरुणमित्र १९७६ चोविसावा
१८ पथक मधुसूदन रंगनाथराव १९७८ पंचविसावा
१९ कोंडपल्ले उल्हास माणिकराव १९७८ एकोणतिसावा
२० पारवेकर राजेश प्रभाकरराव १९७९ चौदावा
२१ देशमुख गिरीश देविदासराव १९८० अकरावा
२२ जोशी शैलेश मधुसूदन १९८४ अठरावा
२३ भोसकर निखिल बालाजी १९८४ एकतिसावा
२४ शहा संजय रमेश १९८५ एकोणतिसावा
२५ वांगीकर ललित भवानीशंकर १९८७ एकेविसावा
२६ खरवडकर निखिल रमेश १९८७ तिसावा
२७ जगताप अश्वमेध बालासाहेब १९८८ नववा
२८ कवठेकर रोहित दिनकरराव १९९० नववा
२९ गळ्गे अमोल गंगाधरराव १९९३ एकोणिसावा
३० कवठेकर नीरज दिनकरराव १९९४ सत्ताविसावा
३१ जाधव सुनील रामराव १९९६ बाविसावा
३२ आनंदगावकर मंदार मोहनराव १९९७ अठ्ठरावा
३३ जवळेकर सुहास ललितादास १९९७ अठ्ठरावा
३४ वाकडीकर  मनोज मधुकरराव १९९७ अठ्ठाविसावा
३५ घवले तुषार गंगाधरराव १९९८ पंचविसावा
३६ कुरमुडले निलेश नागनाथराव २००१ पंधरावा
३७ देशपांडे अपूर्व अशोकराव २००२ एकोणिसावा
३८ नागोरी वरुण विजेन्द्रजी २००३ पाचवा
३९ खेडकर पवनकुमार रंगनाथराव २००३ एकोणिसावा
४० नाईकनवरे अशोक उल्हासराव २००३ एकेविसावा
४१ नेब जितेंद्र बालासाहेब २००४ सोळावा
४२ गिल्डा प्रणिल प्रफुल्ल्जी २००५ पंचविसावा
४३ भाला स्नेहल सतीशजी २००६ तेरावी

   * महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळाने गुणवत्ता यादी बंद केली आहे