2451 222 750
Selu, Parbhani,
Maharashtra, India - 431503
e-mail:
info@nutansansthaselu.org

विशेष प्राविण्य

SSC परीक्षेत मराठवाडा विभागातून विशेष प्राविण्य संपादन करणा-या विद्यार्थिनी

अ. क्र. शै. वर्ष विद्यार्थिनीचे नाव एकूण गुण विभागातून स्तर विशेष
१. १९७८ कु.मणियार सुनंदा श्रीकिशन ६०५ सहावी मुलीत प्रथम
२. १९८१ कु. कराड अरुणा मारोतराव ५९७ तिसावी --
३. १९८४ कु. भुतडा शारदा मोतीलाल ६१० अठ्ठाविसावी --
४. १९८६ कु. वैद्य अनघा दत्तात्रय ६०० तिसावी --
५.  १९८९ कु. सुभेदार शिल्पा चंद्रकांत ६४५ दुसरी मुलीत प्रथम
६. १९९० कु. खापरखुंटीकर मुक्ता नागोराव ६३७ तेरावी --
७. १९९० कु. कदम स्मिता मुकुंदराव ६२५ पंचविसावी --
१९९२ कु. बोराडे अंजली विश्वनाथ ६४२ विसावी --
९. १९९४ कु.  कुलकर्णी आरती प्रकाश ६५५ तेरावी --
१०. १९९६ कु. काला रश्मी संतोषकुमार ६६० तेह्तीसावी --
११. २००१ कु. भाबट अंजली भाऊराव ६९० दुसरी --
१२. २००२ कु. जोशी सुचित वसंतराव ६४८ -- ८६.४०
१३. २००३ कु. मळी वैशाली अशोकराव ६३९ -- ८५.२०
१४. २००४ कु. काला निधी संजय ६८० -- ९०.६६
१५. २००५ कु.  काळे सुवर्णा अशोकराव ६६८ -- ८९.०६
१६. २००५ कु. दहेडकर प्रिया वसंतराव ६६८ -- ८९.०६
१७. २००६ कु. दाड नीता गोविंदराव ६३० -- ८४.००
१८. २००७ कु. कुंभकर्ण श्रद्धा अनंतराव ६०० प्रशालेतून प्रथम ९२.३०
१९. २००८ कु. जोशी मनीषा अनंतराव ६१६ प्रशालेतून प्रथम ८८.१५
२०. २००९ कु. दुधाटे सोनाली नामदेव ५९१ -- ९४.७६
२१. २०१० कु. मणियार प्रियंका राजेंद्र ५२७ -- ९५.८२
२२. २०११ कु. कुटे प्रियंका प्रकाशराव ५३६ -- ९७.४५
२३. २०१२ कु. राठी हर्षा रामवल्लभजी ५३१ -- ९६.५५
२४. २०१३ कु. तमशेटे आकांक्षा नागनाथ ५३८ -- ९७.००